Ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία
Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρίας στη γειτονική χώρα. Έδρα από 25 ευρώ το μήνα, πλήρης λογιστική υποστήριξη, ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια, τραπεζικές συναλλαγές κάθε είδους για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταβίβαση εταιρικού αυτοκινήτου, έρευνα ακίνητης περιουσίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λπ. Πλήρης υποστήριξη, συμβουλές.
Επικοινωνία: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στη σελίδα αυτή παρέχεται στους επιχειρηματίες ενημέρωση για επιδοτήσεις και νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Συστήνουμε να την επισκέπτεστε τακτικά για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ποια προγράμματα επιδοτήσεων "τρέχουν" και ποια αναμένονται

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Πεντακόσια επαγγέλματα των κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών μπορούν να βγουν κερδισμένα μέσα από τις επιδοτήσεις του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς ή και όσοι θέλουν να ασκήσουν ένα από τα 500 επαγγέλματα μπορούν να διεκδικήσουν ενισχύσεις ύψους 40% έως 60% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000. Για την ακρίβεια στη μεταποίηση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ, στον τουρισμό 20.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο – υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται και οι λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.).

Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται περιλαμβάνουν: Κτίρια – εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό κι εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος κι εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες.

Αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δηλαδή τα επαγγέλματα, αυτοί επιλέχθηκαν με βάση τις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης που έθεσε η κάθε Περιφέρεια.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καλύψουν την ιδία συμμετοχή είτε με δικούς τους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό. Ως προς το τελευταίο το υπουργείο Ανάπτυξης προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το ΕΤΕΑΝ και είναι οι εγγυήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300.

Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr

Δείτε τον κατάλογο με τα 500 επαγγέλματα εδώ.

Εναλλακτικός Τουρισμός
Διαφοροποίηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος με την Επιχειρηματική Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Βελτίωση της εποχικότητας της Τουριστικής ζήτησης (για νέες επιχειρήσεις).
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Έως 400.000€ / έως 45%
Υποβολή: Αναμένεται

Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων
Αμεση ενίσχυση ~ 20.000 επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50% στις μισθοδοτικές τους δαπάνες.
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Έως 10.000€ / 50%
Υποβολή: Προδημοσίευση

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ΑΝ 3908/11
Ενισχύσεις & φοροαπαλλαγές από 15% εως 50% ανάλογα με τη Ζώνη (Α, Β, Γ) - Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Αναβάθμιση, Καινοτομία, Εξωστρέφεια
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Από 100.000 € / 15%-50%
Υποβολή: 2 φορές το έτος (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο)

ΠΕΠ ΕΣΠΑ Μεταποίηση-Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες
Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ ευρώ, αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%) για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Από 30.000€ έως 300.000 € για Μεταποίηση - Τουρισμό & από 20.000€ έως 100.000€ για Εμπόριο -Υπηρεσίες
Υποβολή: Προδημοσίευση

ICT4Growth
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) επιχειρήσεων ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Έως 5.000.000 € / έως 80%
3 6μηνιαίες υποβολές

Μέτρο 123 Β - Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων, με επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσηςΠΜΕ μεταποίησης και Βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Μέχρι 2.000.000€ / έως 65%
Υποβολή: Προδημοσίευση

Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την διαφοροποίηση προς νέα είδη .
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Έως 60%
Υποβολή: Έως 31/07/2012

Μέτρο 2.3. Μεταποίηση & εμπορία προϊόντων αλιείας
Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας, με στόχο την αειοφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας.
Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Επιδότηση: Έως 60%
Υποβολή: Έως 31/07/2012

Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων
Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και προϊόντων της δασοκομίας.
Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)
Επιδότηση: Μέχρι 500.000 € / έως 65%
Υποβολή: Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

Leader 311 - Διαφοροποίηση σε Μη Γεωργικές Δραστηριότητες
Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσεις από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, και επιθυμούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λπ.).
Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)
Επιδότηση: Μέχρι 600.000 € / έως 60%
Υποβολή: Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ενίσχυση επενδύσεων από ΠΜΕ σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, με εξαίρεση εκείνες που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)
Επιδότηση: Μέχρι 300.000 € / έως 60%
Υποβολή: Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων
Ενίσχυση επενδύσεων από ΠΜΕ με στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.
Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)
Επιδότηση: Μέχρι 600.000 € / έως 60%
Υποβολή: Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

Οι ενδιαφερόμενοι για επιδοτούμενα προγράμματα, μπορούν να απευθύνονται σε ένα γραφείο που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία του στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.3300660 - 6945976642

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξής σας στις ευεργετικές διατάξεις των προγραμμάτων επιχειρηματικής ενίσχυσης, όπως επίσης και για κάθε διευκρίνιση και συμπαράσταση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησής σας.

Financial & Law
Οικονομικές & Νομικές Υπηρεσίες
Πατησίων 20-22 (8ος όρ., γρ. 810), Αθήνα
Τηλ./φαξ γραφείων: 210.3300660
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6945976642